ความดับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

พระองค์กล่าวอยู่ว่า ความดับ ความดับ ดังนี้

อันว่า ความดับ ความดับ ดังกล่าวนี้
หมายถึงความดับแห่งธรรมทั้งหลาย เหล่าไหนเล่า ?

อานนท์ !
รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี
วิญญาณก็ดี เป็นของไม่เที่ยง
อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้น


มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา

มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา

มีความดับไปเป็นธรรมดาคำอันเรากล่าวว่า
ความดับ ความดับ หมายถึง

ความดับแห่งรูป

ความดับแห่งเวทนา

ความดับแห่งสัญญา

ความดับแห่งสังขาร

และความดับแห่งวิญญาณ ดังนี้

อานนท์ !
คำอันเรากล่าวว่า
ความดับ ความดับ ดังนี้หมายถึง
ความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐-๓๑/๔๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com