สัตว์ - ผู้ข้องติดในขันธ์ทั้งห้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

ที่เรียกกันว่า สัตว์ สัตว์ ดังนี้
อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงไรเล่า ?

ราธะ !
( ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิน ความอยาก )
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ใด ๆ มีอยู่ในรูป

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในรูปนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้

ราธะ !
( ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิน ความอยาก )
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ใด ๆ มีอยู่ในเวทนา

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้

ราธะ !
( ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิน ความอยาก )
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ใด ๆ มีอยู่ในสัญญา

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสัญญานั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้

ราธะ !
( ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิน ความอยาก )
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ใด ๆ มีอยู่ในสังขารทั้งหลาย

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้

ราธะ !
( ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิน ความอยาก )
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ใด ๆ มีอยู่ในวิญญาณ

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒-๒๓๓/๓๖๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com