สติและสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ อยู่อย่างมีสัมปชัญญะ
นี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเป็นผู้มีสติ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้เห็นกายในกาย
อยู่เป็นประจำ

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยู่เป็นประจำ

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

เป็นผู้เห็นจิตในจิต
อยู่เป็นประจำ

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก ออกเสียได้

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
อยู่เป็นประจำ

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

ภิกษุทั้งหลาย !
อย่างนี้แลเรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสติภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุในกรณี นี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบ

ในการก้าวไปข้างหน้า การถอยกลับไปข้างหลัง
การแลดู การเหลียวดู การคู้ การเหยียด

การทรงสังฆาฏิบาตรจีวร
การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม
การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ

การไป การหยุด การนั่ง การนอน
การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง

ภิกษุทั้งหลาย !
อย่างนี้แลเรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ อยู่อย่างมีสัมปชัญญะ
นี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลาย


( บาลี – มหา. ที. ๑๐/๑๑๒-๑๑๓/๙๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com