ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชชาภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิชชา

มีอยู่สองอย่างอะไรเล่า ?

สองอย่าง คือ
สมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลาย !
สมถะ เมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ?

อบรมแล้ว จิตจะเจริญ

จิตเจริญแล้ว
จะได้ประโยชน์อะไร ?

เจริญแล้ว จะละราคะได้ภิกษุทั้งหลาย !
วิปัสสนาเล่า เมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ?

เจริญแล้ว ปัญญาจะเจริญ

ปัญญาเจริญแล้ว
จะได้ประโยชน์อะไร ?

เจริญแล้ว จะละอวิชชาได้


( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๗๗-๗๘/๒๗๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com