สัญญาภิกษุทั้งหลาย !
คนทั่วไปกล่าวกันว่า สัญญา
เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สัญญา

สิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไร ?

สิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีเขียวบ้าง

ย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีเหลืองบ้าง

ย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีแดงบ้าง

และย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีขาวบ้าง ดังนี้เป็นต้น

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สัญญา


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๐๖/๑๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com