สังขารภิกษุทั้งหลาย !
คนทั่วไปกล่าวกันว่า สังขารทั้งหลาย
เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สังขารทั้งหลาย

สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งอะไร
ให้เป็นของสำเร็จรูป ?

สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูป
เพื่อความเป็นรูป

ย่อมปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูป
เพื่อความเป็นเวทนา

ย่อมปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูป
เพื่อความเป็นสัญญา

ย่อมปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูป
เพื่อความเป็นสังขาร

และย่อมปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูป
เพื่อความเป็นวิญญาณ ดังนี้เป็นต้น

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สังขารทั้งหลาย


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๐๖/๑๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com