เพราะไม่รู้อริยสัจสี่
จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

พระสูตร


 


ความดับของอายตนะ
คือ ความดับของทุกข์

พระสูตร


 


ความดับของขันธ์ห้า
คือ ความดับของทุกข์

พระสูตร

Create by buddha-quote.com