สิ่งที่ทรงนำมาสอน
ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์

พระสูตร
 

 


สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจสี่

พระสูตร


 


การพ้นทุกข์
โดยไม่รู้อริยสัจสี่นั้นเป็นไปไม่ได้

พระสูตร
Create by buddha-quote.com