สิ่งที่ทรงนำมาสอน
ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์

พระสูตร

Create by buddha-quote.com