อัสสาทะ อาทีนวะ
และนิสสรณะ ( รูป )ภิกษุทั้งหลาย !
สุข โสมนัสใด ๆ ที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้น

สุข โสมนัส นี้แล
เป็นอัสสาทะของรูปรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ด้วยอาการใด ๆ

อาการนี้แล
เป็นอาทีนวะของรูปการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป

การละเสียได้ซึ่งความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป ด้วยอุบายใด ๆ

อุบายนี้แล
เป็นนิสสรณะจากรูป


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔-๓๕/๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com