อัสสาทะของรูปภิกษุทั้งหลาย !
อัสสาทะของรูป เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เปรียบเหมือนนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดี
นางสาวน้อยแห่งพราหมณ์ก็ดี
และนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีก็ดี

ที่มีวัยอันบุคคลพึงแสดงว่า
อายุสิบห้าหรือสิบหก ไม่สูงนัก ไม่ต่ำนัก
ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนพีนัก ไม่ดำนัก ไม่ขาวนัก

  ภิกษุทั้งหลาย !
เหล่านางสาวน้อยนั้น ๆ จักมีสีสรรแห่งวรรณะ
อันงดงามในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่ง มิใช่หรือ

ข้อนั้นเป็นเช่นนั้นแล พระเจ้าข้า !

ภิกษุทั้งหลาย !
สุข โสมนัสใด ๆ
ที่อาศัยสีสรรแห่งวรรณะอันงดงาม
แล้วบังเกิดขึ้น

สุข โสมนัสนี้แล เป็นอัสสาทะของรูป


( บาลี – มู. ม. ๑๒/๑๗๓/๒๐๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com