การวางจิต
เมื่อถูกตำหนิ หรือถูกสรรเสริญ

พระสูตร


 


โลกธรรม ๘ ประการนี้
ย่อมหมุนไปตามโลก

พระสูตร


 


ผู้รักตัวเอง
ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น

พระสูตร
 

 


ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๒ )

พระสูตร


 


ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๑ )

พระสูตร

Create by buddha-quote.com