ความต่างกันระหว่าง
ผู้ให้ทานและผู้ไม่ให้ทานครั้งนั้นแล
สุมนาราชกุมารีแวดล้อมด้วยรถ ๕๐๐ คัน
และราชกุมารี ๕๐๐ คน
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร

ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า

ภันเต
สาวกของพระผู้มีพระภาค ๒ คน
ที่มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน
คนหนึ่งเป็นผู้ให้ทาน คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้ทาน
คนทั้งสองนั้นภายหลังจากการตาย
เพราะกายแตกทำลาย เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
คนทั้งสองผู้เป็นเทวดาเหมือนกันนั้น
จะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่ ?

สุมนา
คนทั้งสองนั้นย่อมมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ

เทวดาผู้เคยให้ทาน
ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยให้ทาน
ด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ

ด้วยอายุที่เป็นทิพย์
วรรณะที่เป็นทิพย์
สุขที่เป็นทิพย์
ยศที่เป็นทิพย์
และอธิปไตยที่เป็นทิพย์

สุมนา
เทวดาผู้เคยให้ทาน
ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยให้ทาน
ด้วยฐานะ ๕ ประการเหล่านี้แลภันเต
ก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้น
จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นมนุษย์
คนทั้งสองผู้เป็นมนุษย์เหมือนกันนั้น
จะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่ ?

สุมนา
คนทั้งสองนั้นย่อมมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ

มนุษย์ผู้เคยให้ทาน
ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยให้ทาน
ด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ

ด้วยอายุที่เป็นของมนุษย์
วรรณะที่เป็นของมนุษย์
สุขที่เป็นของมนุษย์
ยศที่เป็นของมนุษย์
และอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์

สุมนา
มนุษย์ผู้เคยให้ทาน
ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยให้ทาน
ด้วยฐานะ ๕ ประการเหล่านี้แลภัณเต
ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชเป็นบรรพชิต
คนทั้งสองผู้เป็นบรรพชิตเหมือนกันนั้น
จะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่ ?

สุมนา
คนทั้งสองนั้นย่อมมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ

บรรพชิตผู้เคยให้ทาน
ย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่เคยให้ทาน
ด้วยฐาน ๕ ประการ คือ

( ๑ )
เธอใช้สอยจีวร
ส่วนมากเพราะถูกเขาขอร้อง
ที่ไม่ถูกใครขอร้องให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย

( ๒ )
เธอฉันบิณฑบาต
ส่วนมากเพราะถูกเขาขอร้อง
ที่ไม่ถูกใครขอร้องให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย

( ๓ )
เธอใช้สอยเสนาสนะ
ส่วนมากเพราะถูกเขาขอร้อง
ที่ไม่ถูกใครขอร้องให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย

( ๔ )
เธอบริโภคยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค
ส่วนมากเพราะถูกเขาขอร้อง
ที่ไม่ถูกใครขอร้องให้บริโภคนั้นเป็นส่วนน้อย

( ๕ )
เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใด
เพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้น
ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรม
เป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก
ไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย

ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยวจีกรรม
เป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก
ไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย

ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยมโนกรรม
เป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก
ไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย

ย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมาก
ย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อย

สุมนา
บรรพชิตผู้เคยให้ทาน
ย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่เคยให้ทาน
ด้วยฐาน ๕ ประการเหล่านี้แลภัณเต
ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์
คนทั้งสองผู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั้น
จะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่ ?

สุมนา
ในข้อนี้เราไม่กล่าวว่า
มีความพิเศษแตกต่างกันใด ๆ ในวิมุตติกับวิมุตติ

ภันเต
ข้อนี้น่าอัศจรรย์

ภันเต
ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน

ภันเต
ข้อนี้กำหนดได้ว่า
บุคคลควรให้ทาน ควรทำบุญ
เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา
เป็นอุปการะแม้แก่มนุษย์
เป็นอุปการะแม้แก่บรรพชิต

สุมนา
ข้อนี้เป็นอย่างนั้น

สุมนา
ข้อนี้เป็นอย่างนั้น

บุคคลควรให้ทาน ควรทำบุญ
เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา
เป็นอุปการะแม้แก่มนุษย์
เป็นอุปการะแม้แก่บรรพชิตดวงจันทร์ปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศ
ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมี ฉันใด

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีศรัทธา ก็ฉันนั้น
ย่อมรุ่งเรืองกว่าผู้ตระหนี่ทั้งปวงในโลกด้วยจาคะ

เมฆที่ลอยไปตามอากาศ
มีสายฟ้าแลบปลาบแปลบ
มีประกายนับร้อย ให้ฝนตกรดแผ่นดิน
ทำให้ที่ดอนและที่ลุ่มมีน้ำเต็ม ฉันใด

สาวกของสัมมาสัมพุทธะ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะเป็นบัณฑิต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ย่อมข่มผู้ตระหนี่ได้ด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข ยศ และเปี่ยมด้วยโภคทรัพย์

เขาละโลกนี้ไปแล้ว
ย่อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ ดังนี้


( บาลี – ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๔-๓๖/๓๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com