ฐานะที่เป็นไปไม่ได้
สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
( พระโสดาบัน ) นัยที่สามภิกษุทั้งหลาย !
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการเหล่านี้ มีอยู่

๖ ประการเหล่าไหนเล่า ?

๖ ประการ คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า
สุขและทุกข์ ตนทำเอง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า
สุขและทุกข์ ผู้อื่นทำให้

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า
สุขและทุกข์ ตนทำเองก็มี ผู้อื่นทำให้ก็มี

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า
สุขและทุกข์ ไม่ต้องทำเอง
เกิดขึ้นได้ตามลำพัง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า
สุขและทุกข์ ไม่ต้องใครอื่นทำให้
เกิดขึ้นได้ตามลำพัง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า
สุขและทุกข์ ไม่ต้องทำเอง
และไม่ต้องใครอื่นทำให้ เกิดขึ้นได้ตามลำพัง

ข้อนั้น เพราะเหตุไรเล่า ?ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เหตุ ( แห่งสุขและทุกข์ )
อันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเห็นแล้วโดยแท้จริง
และธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วย

ภิกษุทั้งหลาย !
เหล่านี้แล
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ


( บาลี – ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com