วิธีระงับความอาฆาตภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ ประการเหล่านี้
เป็นไปเพื่อระงับความอาฆาต
ซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง

๕ ประการอะไรบ้าง คือ

( ๑ )
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น

( ๒ )
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น

( ๓ )
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น

( ๔ )
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
พึงถึงการไม่นึก ไม่ใส่ใจในบุคคลนั้น

( ๕ )
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
พึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน
ให้มั่นในบุคคลนั้นว่า
ท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน
เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่ง
เขาทำกรรมใดไว้
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักเป็นทายาทของกรรมนั้น ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล
เป็นไปเพื่อระงับความอาฆาต
ซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง

ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้น
ด้วยอาการอย่างนี้


( บาลี – ฉกฺก. อํ. ๒๒/๒๐๗/๑๖๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com