บุคคลเปรียบด้วยรอยขีด ๓ ประเภทภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านี้
มีปรากฏอยู่ในโลก

๓ จำพวกอะไรบ้าง คือ

( ๑ )
บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่หิน

( ๒ )
บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดิน

( ๓ )
บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่หิน
เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในกรณีนี้
ย่อมโกรธเนือง ๆ
และความโกรธของเขานั้นก็ติดกรุ่นอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนรอยขีดที่หิน
ย่อมไม่ลบเลือนง่าย ๆ เพราะลมหรือน้ำ
ย่อมติดอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน

บุคคลบางคนในกรณีนี้
ย่อมโกรธเนือง ๆ
และความโกรธของเขานั้นก็ติดกรุ่นอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่า
บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่หินภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดิน
เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในกรณีนี้
ย่อมโกรธเนือง ๆ
แต่ความโกรธของเขานั้นไม่ติดกรุ่นอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดิน
ย่อมลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมหรือน้ำ
ไม่ติดอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน

บุคคลบางคนในกรณีนี้
ย่อมโกรธเนือง ๆ
แต่ความโกรธของเขานั้นไม่ติดกรุ่นอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่า
บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดินภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ
เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในกรณีนี้
แม้จะถูกว่าด้วยคำหนัก ๆ
แม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบ ๆ
แม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจ
ก็ยังคงสมานไมตรี
ความกลมเกลียว
ความปรองดองกันไว้ได้

ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ
แม้จะขาดจากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น
ไม่คงอยู่นาน

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน

บุคคลบางคนในกรณีนี้
แม้จะถูกว่าด้วยคำหนัก ๆ
แม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบ ๆ
แม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจ
ก็ยังคงสมานไมตรี
ความกลมเกลียว
ความปรองดองกันไว้ได้

ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่า
บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ

ภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๓ จำพวกเหล่านี้แล
มีปรากฏอยู่ในโลก


( บาลี – ติก. อํ. ๒๐/๓๖๔-๓๖๖/๕๗๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com