วิธีปฏิบัติทางจิต
เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย

พระสูตร


 


ธรรมอันไม่เป็นที่สบาย
แก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพาน

พระสูตร
 

 


หลักการดำรงชีพ
เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

พระสูตร
  

 


ความเพียรสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ ( ๒ )

พระสูตร

Create by buddha-quote.com