การตายที่ไม่ต่ำทราม ( ๑ )สมัยหนึ่ง
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธาราม
เขตนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ

ครั้งนั้น พระเจ้ามหานามศากยะ
เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งในที่สมควร

ครั้นแล้ว ได้ทูลว่า

ภันเต
นครกบิลพัสดุ์นี้ เป็นนครมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง
มีผู้คนมากมาย คับคั่งไปด้วยมนุษย์ มีถนนคับแคบ

หม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค
หรือนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นที่เจริญใจแล้ว
เมื่อเข้าไปยังนครกบิลพัสดุ์ในเวลาเย็น
ก็ได้พบเห็นช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง
เกวียนบ้าง ผู้คนบ้าง ที่พลุกพล่านขวักไขว่

สมัยนั้น หม่อมฉันลืมสติที่ปรารภถึง
พระผู้มีพระภาค พระธรรมและพระสงฆ์

หม่อมฉันคิดว่า
หากในเวลานี้เรากระทำกาละลงไป
คติของเราจะเป็นอย่างไร
อภิสัมปรายะของเราจะเป็นอย่างไรอย่ากลัวเลย มหานาม
อย่ากลัวเลย มหานาม

การตายของท่านจักไม่ต่ำทราม
การกระทำกาละของท่านจักไม่เลวทราม

มหานาม
จิตของผู้ใดผู้หนึ่ง
ที่อบรมแล้วด้วยศรัทธา อบรมแล้วด้วยศีล
อบรมแล้วด้วยสุตะ อบรมแล้วด้วยจาคะ
อบรมแล้วด้วยปัญญา มาตลอดกาลนาน

กายนี้ของผู้นั้น มีรูปซึ่งประกอบด้วยมหาภูตทั้ง ๔
มีมารดาและบิดาเป็นแดนเกิด
เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด
มีความไม่เที่ยง ต้องขัดสีนวดฟั้น
และมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา
พวกกา แร้ง นกตะกรุม สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก
หรือสัตว์นานาชนิด ย่อมกัดกินกายนี้

ส่วนจิตของผู้นั้น
ที่อบรมแล้วด้วยศรัทธา อบรมแล้วด้วยศีล
อบรมแล้วด้วยสุตะ อบรมแล้วด้วยจาคะ
อบรมแล้วด้วยปัญญา มาตลอดกาลนาน
ย่อมเป็นไปในเบื้องบนจนบรรลุถึงคุณวิเศษมหานาม
เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังห้วงน้ำลึก
แล้วทุบหม้อที่ใส่เนยใส หรือหม้อที่ใส่น้ำมัน

สิ่งใดที่มีอยู่ในหม้อนั้น
จะเป็นก้อนกรวดหรือกระเบื้องก็ตาม
สิ่งนั้นจะจมลง
ส่วนสิ่งใดเป็นเนยใสหรือน้ำมัน
สิ่งนั้นจะลอยขึ้นเหนือน้ำ

มหานาม
ฉันใดก็ฉันนั้น จิตของผู้ใดผู้หนึ่ง
ที่อบรมแล้วด้วยศรัทธา อบรมแล้วด้วยศีล
อบรมแล้วด้วยสุตะ อบรมแล้วด้วยจาคะ
อบรมแล้วด้วยปัญญา มาตลอดกาลนาน

กายนี้ของผู้นั้น มีรูปซึ่งประกอบด้วยมหาภูตทั้ง ๔
มีมารดาและบิดาเป็นแดนเกิด
เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด
มีความไม่เที่ยง ต้องขัดสีนวดฟั้น
และมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา
พวกกา แร้ง นกตะกรุม สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก
หรือสัตว์นานาชนิด ย่อมกัดกินกายนี้

ส่วนจิตของผู้นั้น
ที่อบรมแล้วด้วยศรัทธา อบรมแล้วด้วยศีล
อบรมแล้วด้วยสุตะ อบรมแล้วด้วยจาคะ
อบรมแล้วด้วยปัญญา มาตลอดกาลนาน
ย่อมเป็นไปในเบื้องบนจนบรรลุถึงคุณวิเศษ

อย่ากลัวเลย มหานาม
อย่ากลัวเลย มหานาม

การตายของท่านจักไม่ต่ำทราม
การกระทำกาละของท่านจักไม่ต่ำทราม


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๓-๔๖๔/๑๕๐๗-๑๕๐๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com