สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลาย
เมื่อมือทั้งหลายมีอยู่
การจับและการวางก็ปรากฏ

เมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่
การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏ

เมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่
การงอเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏ

เมื่อท้องมีอยู่
ความหิวและความกระหายก็ปรากฏ

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้น

เมื่อตามีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น
เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อหูมีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อจมูกมีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อลิ้นมีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อกายมีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อใจมีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลาย
เมื่อมือทั้งหลายไม่มี
การจับและการวางก็ไม่ปรากฏ

เมื่อเท้าทั้งหลายไม่มี
การก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏ

เมื่อข้อทั้งหลายไม่มี
การงอเข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏ

เมื่อท้องไม่มี
ความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏ

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้น

เมื่อตาไม่มี
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อหูไม่มี
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อจมูกไม่มี
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อลิ้นไม่มี
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อกายไม่มี
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย

เมื่อใจไม่มี
สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๒๑๔/๓๐๕-๓๐๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com