ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีรูปเป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในรูป บันเทิงด้วยรูป

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของรูป

ภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีเสียงเป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในเสียง บันเทิงด้วยเสียง

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของเสียง

ภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีกลิ่นเป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในกลิ่น บันเทิงด้วยกลิ่น

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของกลิ่น

ภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีรสเป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในรส บันเทิงด้วยรส

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของรส

ภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีโผฏฐัพพะเป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในโผฏฐัพพะ บันเทิงด้วยโผฏฐัพพะ

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของโผฏฐัพพะ

ภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดี
ยินดีแล้วในธรรมารมณ์ บันเทิงด้วยธรรมารมณ์

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
รู้แจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้
แห่งรูปทั้งหลายแล้ว

ไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่มายินดี
ไม่ยินดีในรูป ไม่บันเทิงด้วยรูป

ภิกษุทั้งหลาย !
ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของรูป

ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
รู้แจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้
แห่งเสียงทั้งหลายแล้ว

ไม่เป็นผู้มีเสียงเป็นที่มายินดี
ไม่ยินดีในเสียง ไม่บันเทิงด้วยเสียง

ภิกษุทั้งหลาย !
ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของเสียง

ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
รู้แจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้
แห่งกลิ่นทั้งหลายแล้ว

ไม่เป็นผู้มีกลิ่นเป็นที่มายินดี
ไม่ยินดีในกลิ่น ไม่บันเทิงด้วยกลิ่น

ภิกษุทั้งหลาย !
ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของกลิ่น

ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
รู้แจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้
แห่งรสทั้งหลายแล้ว

ไม่เป็นผู้มีรสเป็นที่มายินดี
ไม่ยินดีในรส ไม่บันเทิงด้วยรส

ภิกษุทั้งหลาย !
ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของรส

ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
รู้แจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้
แห่งโผฏฐัพพะทั้งหลายแล้ว

ไม่เป็นผู้มีโผฏฐัพพะเป็นที่มายินดี
ไม่ยินดีในโผฏฐัพพะ ไม่บันเทิงด้วยโผฏฐัพพะ

ภิกษุทั้งหลาย !
ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของโผฏฐัพพะ

ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
รู้แจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้
แห่งธรรมารมณ์ทั้งหลายแล้ว

ไม่เป็นผู้มีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดี
ไม่ยินดีในธรรมารมณ์ ไม่บันเทิงด้วยธรรมารมณ์

ภิกษุทั้งหลาย !
ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน
ความเสื่อมสลาย และความดับไปของธรรมารมณ์รูปทั้งหลาย
เสียงทั้งหลาย
กลิ่นทั้งหลาย
รสทั้งหลาย
ผัสสะทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น

อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ
ยังเป็นสิ่งกล่าวได้ว่ามีอยู่เพียงใด
มนุษยโลกพร้อมด้วยเทวโลก
ก็ยังสมมติว่า “นั่นสุข” อยู่เพียงนั้น

ถ้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกดับลงในที่ใด
สัตว์เหล่านั้นก็สมมติว่า “นั่นทุกข์” ในที่นั้น

สิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นว่า
เป็นความสุขก็คือ
ความดับสนิทแห่งสักกายะทั้งหลาย

แต่สิ่งนี้กลับปรากฏเป็นข้าศึกตัวร้ายกาจ
แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นอยู่โดยความเป็นโลกทั้งปวง

สิ่งใดที่สัตว์อื่นกล่าวแล้วโดยความเป็นสุข
พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์

สิ่งใดที่สัตว์อื่นกล่าวแล้วโดยความเป็นทุกข์
พระอริยะผู้รู้ กล่าวสิ่งนั้นโดยความเป็นสุข

ดังนี้


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙-๑๖๑/๒๑๖-๒๑๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com