ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๒ )ภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย์ ๖ เหล่านี้
๖ อย่างอะไรบ้าง คือ

อินทรีย์ คือ ตา
อินทรีย์ คือ หู
อินทรีย์ คือ จมูก
อินทรีย์ คือ ลิ้น
อินทรีย์ คือ กาย
อินทรีย์ คือ ใจ

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ
และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้

ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกนี้ เราเรียกว่าเป็นโสดาบัน
ผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
เป็นผู้มีอันจะได้ตรัสรู้ในกาลเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย์ ๖ เหล่านี้
๖ อย่างอะไรบ้าง คือ

อินทรีย์ คือ ตา
อินทรีย์ คือ หู
อินทรีย์ คือ จมูก
อินทรีย์ คือ ลิ้น
อินทรีย์ คือ กาย
อินทรีย์ คือ ใจ

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ
และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้ ดังนี้แล้ว

เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น

ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นพระอรหันต์
ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว
อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว
มีภาระอันปลงลงแล้ว
มีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้ว
มีสัญโญชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว
เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ

ดังนี้


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒-๙๐๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com