ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๑ )ภิกษุทั้งหลาย
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้
๕ อย่างอะไรบ้าง คือ

อุปาทานขันธ์ คือ รูป
อุปาทานขันธ์ คือ เวทนา
อุปาทานขันธ์ คือ สัญญา
อุปาทานขันธ์ คือ สังขาร
อุปาทานขันธ์ คือ วิญญาณ

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ
และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้

ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกนี้ เราเรียกว่าเป็นโสดาบัน
ผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
เป็นผู้มีอันจะได้ตรัสรู้ในกาลเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลาย
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้
๕ อย่างอะไรบ้าง คือ

อุปาทานขันธ์ คือ รูป
อุปาทานขันธ์ คือ เวทนา
อุปาทานขันธ์ คือ สัญญา
อุปาทานขันธ์ คือ สังขาร
อุปาทานขันธ์ คือ วิญญาณ

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ
และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้ ดังนี้แล้ว

เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น

ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นพระอรหันต์
ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว
อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว
มีภาระอันปลงลงแล้ว
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุถึงแล้ว
มีสัญโญชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว
เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ

ดังนี้


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖-๒๙๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com