วิบากของผู้ทุศีล ( อย่างเบา )ภิกษุทั้งหลาย !
ปาณาติบาต ( ฆ่าสัตว์ )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ มีอายุสั้นภิกษุทั้งหลาย !
อทินนาทาน ( ลักทรัพย์ )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเสื่อมแห่งโภคะภิกษุทั้งหลาย !
กาเมสุมิจฉาจาร ( ประพฤติผิดในกาม )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ ก่อเวรด้วยศัตรูภิกษุทั้งหลาย !
มุสาวาท ( คําเท็จ )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ การถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงภิกษุทั้งหลาย !
ปิสุณวาท ( คํายุยงให้แตกกัน )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งปิสุณวาทของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ การแตกจากมิตรภิกษุทั้งหลาย !
ผรุสวาท ( คําหยาบ )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ การได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจภิกษุทั้งหลาย !
สัมผัปปลาปะ ( คําเพ้อเจ้อ )
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งสัมผัปปลาปะของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ วาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือภิกษุทั้งหลาย !
การดื่มน้ำคือสุราและเมรัย
ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉาน
เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย

วิบากแห่งการดื่มน้ำเมา
คือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์
ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเป็นบ้า


( บาลี – อฏฐก. อ. ๒๓/๒๕๑-๒๕๓/๑๓๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com