การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลาย !
พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย
ผู้บำรุงเธอทั้งหลาย
ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
การที่เธอทั้งหลายแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด
พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ
ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง
แก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้น

ชื่อว่าเธอทั้งหลาย
ก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย !
คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลาย
ต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
เพื่อถอนกิเลส อันเปรียบเหมือนห้วงน้ำ
เพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ

ด้วยประการอย่างนี้


( บาลี – อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๑๔-๓๑๕/๒๘๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com