เห็นจิตในจิต ๘ คู่อาการ
( จิตตานุปัสสนา )ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่
นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !

ภิกษุในกรณีนี้
รู้ชัดซึ่งจิตอันมีราคะ ว่า
จิตมีราคะ

รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากราคะ ว่า
จิตปราศจากราคะ

รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะ ว่า
จิตมีโทสะ

รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโทสะ ว่า
จิตปราศจากโทสะ

รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโมหะ ว่า
จิตมีโมหะ

รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโมหะ ว่า
จิตปราศจากโมหะ

รู้ชัดซึ่งจิตอันหดหู่ ว่า
จิตหดหู่

รู้ชัดซึ่งจิตอันฟุ้งซ่าน ว่า
จิตฟุ้งซ่าน

รู้ชัดซึ่งจิตอันถึงความเป็นจิตใหญ่ ว่า
จิตถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่

รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ ว่า
จิตไม่ถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่

รู้ชัดซึ่งจิตอันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า ว่า
จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า

รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ว่า
จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า

รู้ชัดซึ่งจิตอันตั้งมั่น ว่า
จิตตั้งมั่น

รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ตั้งมั่น ว่า
จิตไม่ตั้งมั่น

รู้ชัดซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้ว ว่า
จิตหลุดพ้นแล้ว

รู้ชัดซึ่งจิตอันยังไม่หลุดพ้น ว่า
จิตยังไม่หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้แล
ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณา
เห็นจิตในจิตอันเป็นภายในอยู่บ้าง
ในจิตอันเป็นภายนอกอยู่บ้าง
ในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง

และเป็นผู้มีปกติพิจารณา
เห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นในจิตอยู่บ้าง
เห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปในจิตอยู่บ้าง
เห็นธรรมเป็นเหตุทั้งเกิดขึ้นและเสื่อมไปในจิตอยู่บ้าง

อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า
จิตมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว
และไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่
แม้ด้วยอาการอย่างนี้


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๐/๓๓๔-๓๓๕/๒๘๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com