คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสตปัตติมรรค
และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้นมหาราช !
ก็บุคคลบางคนในโลกนี้
ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้า
ในพระธรรม
ในพระสงฆ์
ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ

แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้ คือ
สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์
สตินทรีย์
สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์
และธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้ว
ย่อมทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขา ยิ่งกว่าประมาณ

บุคคลแม้นี้
ก็ไม่ไปสู่นรก กำเนิดเดรัจฉาน
วิสัยแห่งเปรต อบาย ทุคติ วินิบาตมหาราช !
ก็บุคคลบางคนในโลกนี้
ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้า
ในพระธรรม
ในพระสงฆ์
ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ

แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้ คือ
สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์
สตินทรีย์
สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์
และเขามีศรัทธา
มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ

บุคคลแม้นี้
ก็ไม่ไปสู่นรก กำเนิดเดรัจฉาน
วิสัยแห่งเปรต อบาย ทุคติ วินิบาต


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๓/๑๕๓๔-๑๕๓๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com