เหตุปัจจัยให้เป็นคนดุร้าย
หรือเป็นคนสงบเสงี่ยมครั้งนั้น นายบ้านนามว่าจัณฑะ
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผู้มีภาคแล้วนั่งในที่สมควร
ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า

ภันเต
อะไรหนอเป็นเหตุ
อะไรหนอเป็นปัจจัย
ให้บุคคลบางคนในกรณีนี้
ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้าย

และอะไรหนอเป็นเหตุ
อะไรหนอเป็นปัจจัย
ให้บุคคลบางคนในกรณีนี้
ถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

คามณี
บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยังละราคะไม่ได้
เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้
คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้
เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ
ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ
ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้าย

บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยังละโทสะไม่ได้
เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้
คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้
เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ
ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ
ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้าย

บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยังละโมหะไม่ได้
เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้
คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้
เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ
ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ
ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้าย

คามณี
นี้แลเป็นเหตุ นี้แลเป็นปัจจัย
ให้บุคคลบางคนในกรณีนี้
ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายคามณี
อนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ ละราคะได้แล้ว
เพราะเป็นผู้ละราคะได้
คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้
เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ
ย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ
ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม

บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละโทสะได้แล้ว
เพราะเป็นผู้ละโทสะได้
คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้
เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ
ย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ
ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม

บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละโมหะได้แล้ว
เพราะเป็นผู้ละโมหะได้
คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้
เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ
ย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ
ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม

คามณี
นี้แลเป็นเหตุ นี้แลเป็นปัจจัย
ให้บุคคลบางคนในกรณีนี้
ถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว
นายบ้านนามว่าจัณฑะได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า

ภันเต
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก

ภันเต
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก

เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ
เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนผู้หลงทาง
หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่า
คนมีตาดีจะได้มองเห็นรูป ดังนี้

พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายอย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ภันเต
ข้าพเจ้านี้
ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรม
และทั้งพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ
ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพเจ้าว่า
เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๖-๓๗๗/๕๘๖-๕๘๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com