นิสสรณะของรูปภิกษุทั้งหลาย !
นิสสรณะของรูป เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
การนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป


การละเสียได้ซึ่งความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป ด้วยอุบายใด


อุบายนี้แล
เป็นอุบายเครื่องออกพ้นไปได้ของรูป


( บาลี – มู. ม. ๑๒/๑๗๕/๒๐๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com