สังขตลักษณะ และอสังขตลักษณะภิกษุทั้งหลาย !
สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม
สามอย่างเหล่านี้ มีอยู่

สามอย่างอย่างไรเล่า ?

สามอย่าง คือ

( ๑ )
อุปฺปาโท ปญฺญายติ
มีการเกิดปรากฏ

( ๒ )
วโย ปญฺญายติ
มีการเสื่อมปรากฏ

( ๓ )
ฐิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ
เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ

ภิกษุทั้งหลาย !
สามอย่างเหล่านี้แล คือ
สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรมภิกษุทั้งหลาย !
อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม
สามอย่างเหล่านี้ มีอยู่

สามอย่างอย่างไรเล่า ?

สามอย่าง คือ

( ๑ )
น อุปฺปาโท ปญฺญายติ
ไม่ปรากฏมีการเกิด

( ๒ )
น วโย ปญฺญายติ
ไม่ปรากฏมีการเสื่อม

( ๓ )
น ฐิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ
เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ

ภิกษุทั้งหลาย !
สามอย่างเหล่านี้แล คือ
อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม


( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖-๔๘๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com