เราจะทราบได้อย่างไรว่า
พุทธวจนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง

รับฟังธรรม
  

 


ถ้าวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง
แต่ยังฝึกจิตไม่ทัน ควรทำอย่างไร

รับฟังธรรม
12
Create by buddha-quote.com