ที่สุดแห่งทุกข์นิสฺสิตสฺส จลิตํ
ความหวั่นไหวย่อมมี
แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว


อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี
แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว


จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี
ปัสสัทธิย่อมมี


ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ
เมื่อปัสสัทธิมี
ความน้อมไปย่อมไม่มี


นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ
เมื่อความน้อมไปไม่มี
การไปและการมาย่อมไม่มี


อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ
เมื่อการไปการมาไม่มี
การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มี


จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรํ น อุภยมนฺตเร
เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มี
อะไร ๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น
ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข์


( บาลี – ขุ.-ธ.-อุ.-อิติวุ.-สุตฺต. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com