ไม่สามารถจะบรรลุผลได้
ด้วยเหตุปัจจัยที่ผิดดูกรภูมิชะ !
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน
แสวงหาน้ำมัน จึงเที่ยวเสาะหาน้ำมัน
เกลี่ยทรายลงในรางแล้วคั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ

ถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน

ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน

ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน

ถ้าทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน

นั่นเพราะเหตุไร ?

ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาไม่สามารถจะได้น้ำมัน
โดยวิธีไม่แยบคาย ฉันใด

ดูกรภูมิชะ !
ฉันนั้นเหมือนกันแล

สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง
ที่มีทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด มีวาจาผิด
มีกัมมันตะผิด มีอาชีวะผิด
มีวายามะผิด มีสติผิด มีสมาธิผิด

ถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล

ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล

ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล

ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล

นั่นเพราะเหตุไร ?

ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้
โดยอุบายไม่แยบคาย


( บาลี – อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๗/๔๑๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ดูกรภูมิชะ !
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน
แสวงหาน้ำมัน จึงเที่ยวเสาะหาน้ำมัน
เกลี่ยงาป่นลงในรางแล้วคั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ

ถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน

ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน

  ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน

ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน

นั่นเพราะเหตุไร ?

ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาสามารถได้น้ำมัน
โดยวิธีแยบคาย ฉันใด

ดูกรภูมิชะ !
ฉันนั้นเหมือนกันแล

สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง
ที่มีทิฐิชอบ มีสังกัปปะชอบ มีวาจาชอบ
มีกัมมันตะชอบ มีอาชีวะชอบ
มีวายามะชอบ มีสติชอบ มีสมาธิชอบ

ถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล

ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล

ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล

ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล

นั่นเพราะเหตุไร ?

ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาสามารถบรรลุผลได้
โดยอุบายแยบคาย


( บาลี – อุปริ. ม. ๑๔/๒๘๐/๔๑๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com