ฤกษ์ดี ยามดีภิกษุทั้งหลาย !

สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า


เวลาเช้าก็เป็น
เวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง


เวลาเที่ยงก็เป็น
เวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น


เวลาเย็นก็เป็น
เวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์ทั้งหลาย
ประพฤติชอบในเวลาใด


เวลานั้นชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี
สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี

ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๓๗๘-๓๗๙/๕๙๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com