ฤกษ์ดี ยามดีภิกษุทั้งหลาย !

สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า

เวลาเช้าก็เป็น
เวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง

เวลาเที่ยงก็เป็น
เวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น

เวลาเย็นก็เป็น
เวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลาย
ประพฤติชอบในเวลาใด

เวลานั้นชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี
สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี

ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย


( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๓๗๘-๓๗๙/๕๙๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com