สักกายะภิกษุทั้งหลาย !

เราจักแสดงสักกายะ
สักกายสมุทัย
สักกายนิโรธ
และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา
แก่เธอทั้งหลาย


เธอทั้งหลายจงฟัง
ภิกษุทั้งหลาย !
ก็สักกายะเป็นอย่างไร ?


สักกายะนั้น
ควรจะกล่าวว่าคือ อุปาทานขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์ห้า
เป็นอย่างไร ?อุปาทานขันธ์ห้านั้น ได้แก่


อุปาทานขันธ์คือรูป
( รูปูปาทานขันธ์ )


อุปาทานขันธ์คือเวทนา
( เวทนูปาทานขันธ์ )


อุปาทานขันธ์คือสัญญา
( สัญญูปาทานขันธ์ )


อุปาทานขันธ์คือสังขาร
( สังขารูปาทานขันธ์ )


อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ
( วิญญาณูปาทานขันธ์ )ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า สักกายะ
ภิกษุทั้งหลาย !
ก็สักกายสมุทัยเป็นอย่างไร ?


สักกายสมุทัยนั้น คือ
ตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่
ประกอบด้วยความกำหนัด
ด้วยอำนาจความเพลิน
ทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้น ๆกล่าวคือ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า สักกายสมุทัย
ภิกษุทั้งหลาย !
ก็สักกายนิโรธเป็นอย่างไร ?


สักกายนิโรธ คือ
ความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
ความสละทิ้ง
ความสละคืน
ความหลุดพ้น
ความไม่อาลัยซึ่งตัณหานั้น
ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า สักกายนิโรธ
ภิกษุทั้งหลาย !
ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไร ?


สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา คือ
อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้กล่าวคือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๓-๑๙๔/๒๘๔-๒๘๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com