ลักษณะการพูดของตถาคตราชกุมาร !
ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันไม่จริงไม่แท้
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริงอันแท้
แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริงอันแท้
ประกอบด้วยประโยชน์
แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น

ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะกาล
เพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันไม่จริงไม่แท้
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริงอันแท้
แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่ก็เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น

ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริงอันแท้
ประกอบด้วยประโยชน์
และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น

ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะ
เพื่อกล่าววาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย


( บาลี – ม. ม. ๑๓/๙๑-๙๒/๙๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com