ไม่ทรงมีความลับ
ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิดโมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
ศีลบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ

จึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้ว
ศีลของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย

สาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยกันทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับศีล

ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับศีลเลยโมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
อาชีวะบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ

จึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้ว
อาชีวะของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย

สาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะ

ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลยโมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
การแสดงธรรมบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ

จึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีการแสดงธรรมบริสุทธิ์
การแสดงธรรมของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย

สาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรม

ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมเลยโมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
การตอบคำถามบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ

จึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีการตอบคำถามบริสุทธิ์
การตอบคำถามของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย

สาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถาม

ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถามเลยโมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
ญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ

จึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธิ์แล้ว
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย

สาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับญาณทัสสนะ

ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับณาณทัสสนะเลย

ดังนี้


( บาลี – ปญฺจก.-ฉกฺก. อํ. ๒๒/๑๓๘-๑๔๓/๑๐๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com