ทรงแสดงธรรม
เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวกภิกษุทั้งหลาย !
บุคคลบางคนในโลกนี้
ได้เห็น หรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม

ได้ฟัง หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตาม

ก็หาเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ไม่แต่บุคคลบางคนในโลกนี้
ได้เห็น หรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม

ได้ฟัง หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตาม

ย่อมเข้ามาสู่
คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้โดยแท้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้

ต่อเมื่อได้เห็นตถาคต
หรือได้ฟังธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว

จึงเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้

ถ้าไม่ได้เห็นตถาคต
หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว

ย่อมไม่เข้ามาสู่
คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลยภิกษุทั้งหลาย !
ในบุคคลสามประเภทนั้น
มีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่ง

ซึ่งต่อเมื่อได้เห็นตถาคต
หรือได้ฟังธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว
จึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้

ถ้าไม่ได้เห็นตถาคต
หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว
ย่อมไม่เข้ามาสู่
คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลย

เพราะเห็นแก่บุคคลประเภทนี้แหละ
จึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรม

และเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้
เป็นหลักอีกเหมือนกัน
จึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วย


( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๑๕๑-๑๕๓/๔๖๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com