อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน
( ขันธ์ห้า )ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดง
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทาน

เธอทั้งหลายจงฟัง

ภิกษุทั้งหลาย !
ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นอย่างไร ?
อุปาทานเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย !

รูป เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป
ชื่อว่า อุปาทานภิกษุทั้งหลาย !

เวทนา เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า อุปาทานภิกษุทั้งหลาย !

สัญญา เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า อุปาทานภิกษุทั้งหลาย !

สังขาร เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า อุปาทานภิกษุทั้งหลาย !

วิญญาณ เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณ
ชื่อว่า อุปาทานภิกษุทั้งหลาย !

ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน

ฉันทราคะ นี้เรียกว่า
อุปาทาน


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒-๒๐๓/๓๐๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com