ตัณหา คือเชื้อแห่งการเกิดวัจฉะ !
เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น
สำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่
ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน

วัจฉะ !
เปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อย่อมโพลงขึ้นได้
ที่ไม่มีเชื้อก็โพลงขึ้นไม่ได้

อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น

วัจฉะ !
เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น
สำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่
ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานพระโคดมผู้เจริญ !

ถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล

สมัยนั้นพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่า
เป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่

วัจฉะ !
สมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล

เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่า
มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ

เพราะว่าสมัยนั้น
ลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นพระโคดมผู้เจริญ !

ถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้
และ
ยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น

สมัยนั้นพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่า
เป็นเชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ 

วัจฉะ !
สมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้
และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น

เรากล่าวสัตว์นี้ว่า
มีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อ

เพราะว่าสมัยนั้น
ตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com