ความมีขึ้นแห่งภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่า ภพ–ภพ ดังนี้

ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า
พระเจ้าข้า !

อานนท์ !
ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้
กามภพจะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !
ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช
ตัณหาเป็นยางของพืช

วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย
มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ตั้งอยู่แล้ว ด้วยธาตุชั้นทราม

การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ !
ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้
รูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !
ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช
ตัณหาเป็นยางของพืช

วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย
มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง

การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ !
ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้
อรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !
ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช
ตัณหาเป็นยางของพืช

วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย
มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต

การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้

อานนท์ !
ภพย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล


( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗-๒๘๘/๕๑๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com