เครื่องนำไปสู่ภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

พระองค์ตรัสอยู่ว่า
เครื่องนำไปสู่ภพ เครื่องนำไปสู่ภพ ดังนี้

ก็เครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า !

และความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพนั้น
เป็นอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า !

ราธะ !
ฉันทะก็ดี ราคะก็ดี นันทิก็ดี
ตัณหาก็ดี อุปายะ และอุปาทาน

อันเป็นเครื่องตั้งทับ
เครื่องเข้าไปอาศัย
และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดี ใด ๆ
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ

กิเลสเหล่านี้ นี่เราเรียกว่า
เครื่องนำไปสู่ภพ

ความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพ มีได้
เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส
มีฉันทะ ราคะ เป็นต้น เหล่านั้นเอง


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓-๒๓๔/๓๖๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com