ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลาย !
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้

สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ?

สี่อย่าง คือ
ความจริงอันประเสริฐ คือ ความทุกข์

ความจริงอันประเสริฐ
คือ เหตุให้เกิดทุกข์

ความจริงอันประเสริฐ
คือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

และความจริงอันประเสริฐ
คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

นี้แล ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลาย !
เพราะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้

ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่า
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์

นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์

และนี้เป็นทางดำเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com