ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลาจุนทะ !
สัลเลขธรรม
เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำ
ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน
เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นกระทำปาณาติบาต
เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นกระทำอทินนาทาน
เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์
เราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ
เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียด
เราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบ
เราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อ
เราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌา
เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท
เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจา
เราจักเป็นผู้มีสัมมาวาจา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะ
เราจักเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาวายามะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาสติ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตติ
เราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีถีนมิทธะกลุ้มรุม
เราจักเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่าน
เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจฉา
เราจักเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธ
เราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธ
เราจักเป็นผู้ไม่ผูกโกรธ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ
เราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี
เราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยา
เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่
เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด
เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยา
เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง
เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่าน
เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก
เราจักเป็นผู้ว่าง่าย

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว
เราจักเป็นผู้มีมิตรดี

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาท
เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธา
เราจักเป็นผู้มีศรัทธา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริ
เราจักเป็นผู้มีหิริ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
เราจักเป็นผู้มีโอตตัปปะ

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย
เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ
เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติหลงลืม
เราจักเป็นผู้มีสติตั้งมั่น

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาทราม
เราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา

ทำสัลเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตน
เป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่น
และเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน

เราจักเป็นผู้ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตน
เป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่น
และเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน


( บาลี – มู. ม. ๑๒/๗๕-๗๘/๑๐๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com