นิพพานภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งนิพพานแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
นิพพาน เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า นิพพาน


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งอสังขตะแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
อสังขตะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า อสังขตะ


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งอนาสวะแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
อนาสวะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า อนาสวะ


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งสัจจะแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
สัจจะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า สัจจะ


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งอมตะแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
อมตะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า อมตะ


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งวิราคะแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
วิราคะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า วิราคะ


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงซึ่งสรณะแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
สรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้แลเราเรียกว่า สรณะ


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๓/๗๕๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com