ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลเหตุภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ อยู่อย่างมีสัมปชัญญะ

เพราะอาศัยตัณหา
จึงมีการแสวงหา

เพราะอาศัยการแสวงหา
จึงมีการได้

เพราะอาศัยการได้
จึงมีความปลงใจรัก

เพราะอาศัยความปลงใจรัก
จึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ

เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจ
จึงมีความสยบมัวเมา

เพราะอาศัยความสยบมัวเมา
จึงมีความจับอกจับใจ

เพราะอาศัยความจับอกจับใจ
จึงมีความตระหนี่

เพราะอาศัยความตระหนี่
จึงมีการหวงกั้น

เพราะอาศัยการหวงกั้น
จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น กล่าวคือ
การใช้อาวุธไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม
การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท
การกล่าวคำหยาบว่า มึง ! มึง !
การพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลาย

ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนก
ย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้


( บาลี – มหา. ที. ๑๐/๖๙-๗๒/๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com