เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

เมื่อข้าพระองค์หลีกออกเร้นอยู่
ได้เกิดการใคร่ครวญขึ้นในใจว่า

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวทนาไว้สามอย่าง
คือ 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา

ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ 
ดังนี้

ข้อที่พระองค์ตรัสว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ 
ดังนี้

ทรงหมายถึงอะไรหนอ ?ภิกษุ ! ดีแล้ว ดีแล้ว
เรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างเหล่านี้คือ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจริง

และยังได้กล่าวว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์

ข้อนี้เรากล่าวหมายถึง

ความเป็นของไม่เที่ยง
แห่งสังขารทั้งหลาย นั่นเอง

และเรายังกล่าวหมายถึง

ความเป็นของสิ้นไป
เป็นธรรมดา

ความเป็นของเสื่อมไป
เป็นธรรมดา

ความเป็นของจางคลายไป
เป็นธรรมดา

ความเป็นของดับไม่เหลือ
เป็นธรรมดา

ความเป็นของแปรปรวน
เป็นธรรมดา

ของสังขารทั้งหลายนั่นแหละ

ที่ได้กล่าวว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๘/๓๙๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com