อุปาทานภิกษุทั้งหลาย !
ก็ อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
อุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้ คือ

ความยึดมั่นในกาม
ความยึดมั่นในความเห็น
ความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจา
และความยึดมั่นในความเป็นตัวตน

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า อุปาทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา

มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง

เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ


( บาลี – นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com