ตัณหาภิกษุทั้งหลาย !
ก็ ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
หมู่แห่งตัณหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้ คือ

ความอยากในรูป
ความอยากในเสียง
ความอยากในกลิ่น
ความอยากในรส
ความอยากในสัมผัสทางกาย
และความอยากในธรรมารมณ์

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า ตัณหาความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา

ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา

มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง

เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ


( บาลี – นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com