ผู้ไม่ประมาทในความตายอย่างแท้จริง

พระสูตร


 


การสวดวิงวอนสรรเสริญ
ให้พร ทำแล้วไม่เกิดผล

พระสูตร


 


ถ้าเหตุแห่งการอ้อนวอนเป็นจริงได้
ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com