เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์

พระสูตร
 

 


เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย
บางพวกไม่กลัวตาย

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com