สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
( อายตนะ )

พระสูตร


 


สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
( ขันธ์ห้า )

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com